Výberové konanie – Samostatný odborný referent Združenia obcí hornej Torysy

Počet obsadzovaných miest: 1

Miesto výkonu práce:  Lipany, Krivianska 1, 082 71

Stručná charakteristika najnáročnejších činností:

Vybavovanie korešpondencie podľa pokynov alebo všeobecných postupov. Vedenie evidencie, záznamov alebo protokolov. Zisťovanie čiastkových  štatistických údajov a ich sumarizácia. Manipulácia s hotovosťou spojená s hmotnou zodpovednosťou. Komplexné zabezpečovanie správy registratúry a registratúrneho strediska podľa registratúrneho poriadku ZOHT. Príprava zasadnutí ZOHT a ostatných orgánov ZOHT a to po stránke organizačnej, technickej a aj obsahovej podľa pokynov predsedu ZOHT. Vyhotovovanie zápisníc zo zasadnutia ZOHT, prípadne z iných zasadnutí a spracovanie uznesení. Samostatné vypracúvanie vymedzenej časti projektu projektovej dokumentácie.

Predpokladaný dátum nástupu do PP: 15.06.2017

Platové náležitosti :  750  eur brutto

Pracovný pomer: doba určitá na 3 roky

Pracovný úväzok: plný, 37,5 hod. týždenne

Požadované vzdelanie: stredoškolské

Jazykové znalosti: nevyžadujeme, znalosť cudzieho jazyka vítaná

Počítačové zručnosti: Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) – pokročilý

Internet – pokročilý

Ostatné zručnosti:  nevyžaduje sa, vítaná zručnosť – vodičský preukaz skupina B

Prax: prax v danej oblasti vítaná

Požadované odborné znalosti:

Znalosť problematiky samosprávnych činností vrátane ekonomiky v samospráve. Výhodou je preukázaná pracovná skúsenosť a znalosť  problematiky európskych štrukturálnych a investičných fondov, problematiky financovania projektov podporených EÚ, medzinárodných grantov a štátnych dotácií. Orientácia v legislatíve,  znalosť všeobecne záväzných  právnych predpisov, zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Doplňujúce požiadavky  zamestnanca (osobnostné vlastnosti a zručnosti): 

Zodpovedný a tvorivý prístup k práci, spoľahlivosť, flexibilnosť, praktickosť, logickosť, realizmus, schopnosť spolupráce a komunikácie s ľuďmi, dodržiavanie morálnych noriem a záväzkov voči druhým, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať.

Informácie pre uchádzača (zoznam požadovaných dokladov):

Výberové konanie bude prebiehať v dvoch kolách. Výberová komisia si vyhradzuje právo pozvať do 2.kola na osobný pohovor len vybratých uchádzačov. 

  1. kolo – zaslať na e-adresu primator@lipany.sk profesijný štruktúrovaný životopis.
  2. kolo – osobný pohovor len u vybratých uchádzačov, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, kópia dokladu o najvyššom dokončenom vysokoškolskom vzdelaní; písomný súhlas, že materiály, ktoré uchádzač poskytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberového konania môže ZOHT spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu.

Dátum podania žiadostí  do I. kola spolu so životopisom: do 31.05.2017

Označenie v Predmete e-správy: Výberové konanie ZOHT