Výzva na cyklotrasy – do 21.3. / 31.6.2017

V Ý Z V A

na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie

atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým

cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

 

Viac info tu => Výzva na cyklotrasy.pdf