Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí – do 29.9.2017

Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí

 

Grant je zameraný na pomoc deťom a rodičom pri riešení výchovných či rodinných problémov. Z výzvy je možné financovať napríklad sociálne poradenstvo, psychologickú pomoc alebo programy zamedzujúce ohrozovaniu členov rodiny.

Výzva otvorená

Od 12. 01. 2017 Do vyčerpania
financií

Termíny

Výzva je otvorená kým nedôjde k vyčerpaniu financií. Najvyššie šance máte pri čo najrýchlejšom zapojení sa do výzvy.
Termíny uzavretia naplánovaných  hodnotiacich kôl:

 1. kolo sa uzatvára 22. marca 2017
  2. kolo sa uzatvára 31. mája 2017
  3. kolo sa uzatvára 29. septembra 2017

Kto sa môže zapojiť?

Výzva je určená pre subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 • štátne rozpočtové organizácie
 • obce a mestá a nimi založené alebo zriaďované právnické osoby
 • združenia obcí
 • VÚC a nimi založené alebo zriaďované právnické osoby
 • neziskové organizácie a občianske združenia
 • nadácie
 • cirkvi a náboženské spoločnosti
 • Slovenský Červený kríž

Akým ľuďom sa môže projekt venovať?

 • deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj neverejnom sektore
 • subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Čo môžete podporiť?

Opatrenia  v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávané v rodinnom prostredí, zamerané na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov ohrozujúcich psychický, fyzický alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej osoby. Konkrétne môžete podporiť hlavne tieto aktivity:

 • poskytovanie pomoci dieťaťu , rodičom alebo inej osobe alebo poskytnutie sprostredkovania pomoci pri riešení výchovných či rodinných problémov a pri uplatňovaní nárokov na dieťa a rodinu
 • sledovanie negatívnych vplyvov pôsobiacich na dieťa a rodinu, zisťovanie príčin ich vzniku a vykonávanie opatrenia na ich obmedzenie
 • pomoc pri riešení problémov detí v rodine, v škole a pomoc rodinám pri riešení výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch
 • pomoc deťom a plnoletým fyzickým osobám ohrozeným správaním člena rodiny alebo inej osoby
 • programy zamerané na plnoleté osoby ohrozujúce členov rodiny
 • obmedzenie a odstránenie negatívnych vplyvov prostredia a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu detí a plnoletých fyzických osôb v otvorenom prostredí
 • sociálne poradenstvo dieťaťu a jeho rodičom pri rozvode
 • psychologická pomoc rodičom dieťaťa v záujme obnovy manželského spolužitia a v záujme predchádzania nepriaznivým vplyvom rozvodu na dieťa
 • psychologická pomoc dieťaťu po rozvode
 • realizácia odborných metód zameraných na prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí
 • realizácia odborných metód zameraných na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa
 • realizácia odborných metód zameraných na pomoc deťom alebo plnoletým fyzickým osobám, ktoré boli obeťami obchodovania
 • poradensko-psychologická pomoc rodinám so špecifickým problémom a pri krízových situáciách

Ak je to potrebné, môže byť uložená povinnosť dieťaťu (resp. aj rodičom) podrobiť sa odbornej diagnostike, sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu. Podporiť môžete:

 • odbornú diagnostiku
 • výchovný alebo sociálny program
 • sociálne alebo iné  odborné poradenstvo

Vykonávanie výchovných skupinových programov alebo sociálnych skupinových programov:

 • ambulantnou formou
 • celodennou formou
 • pobytovou formou

Vykonávanie opatrení v zariadeniach v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (okrem zariadení, ktoré vykonávajú opatrenia pobytovou formou – detské domovy a pod.). Podporiť môžete činnosti ako:

 • sociálna práca
 • odborná diagnostika
 • špeciálne poradenstvo
 • pomoc na zvládnutie krízy
 • psychologická starostlivosť resp. liečebno-výchovná starostlivosť

Individuálne či skupinové poskytovanie supervízie zamestnancom pracujúcim na dohodu vykonávanú mimo pracovného pomeru, vykonávajúcim prácu s dieťaťom a jeho rodinou. Môže byť podporená len v kombinácii s vyššie uvedenými aktivitami.
Výška príspevku a intenzita pomoci:

 • min. 25 000 €
 • max. 500 000 €
Žiadateľ Intenzita pomoci
štátne rozpočtové organizácie 100 %
ostatní oprávnení žiadatelia 95 %

Celkové financie pre výzvu:

 • 4 500 000 € (BSK)
 • 10 000 000 € (mimo BSK)

Zaradenie výzvy

Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
text výzvy

Podporované oblasti:

Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.

Oprávnené územie:

Celé územie SR

Výzva je otvorená:

Od 12. 01. 2017 – do 31. 12. 2023

Oprávnení žiadatelia

Samospráva

Štátna správa

Mimovládne organizácie

Výška dotácie

25 000 € – 500 000 €

Miera podpory

95 % – 100 %