Minčol

MINCOL

mincol1Sedlo Pusté pole ležiace západne pod Minčolom predstavuje Európske rozvodie. Vody tečúce na sever sa vlievajú do Baltského mora a vody tečúce na juh zas do Čierneho mora. Tunajší priestor je zaujímavý nielen Európskym rozvodím, ale aj z his­toricko sídelného s prelínaním sa sídel rôznej genézy. Samotná obec Pusté Pole a susedný Ďurkov sa vyvinuli z osád prechádzajúcich na nemecké právo. Bradlové pásmo rebier a Okrúhleho kopca oddelilo Šarišské Jastrabie a Kyjov, ktoré sa vyvinuli na valašskom práve. Nachádzame sa na západnom ro­zhraní horskej kultúry Západných a Východných Karpát medzi sku­pinou rusínsko-ukrajinských nárečí a strednou skupinou východosloven­ských nárečí severného Šariša. To­muto prekrásnemu územiu dominuje Minčol, najvyšší vrch Čergovského pohoria. Betónový pylon predstavuje rozhranie okresov Bardejov, Stará Ľubovňa a Sabinov. Čergovské poho­rie je posledným článkom flyšových pohorí západných Karpát. Predsta­vuje vyzdvihnutý masív plošinového charakteru. Zo širokých a rozľahlých plošín sa pomerne zreteľne vypína centrálny chrbát. Pohorie je časťou vonkajšieho flyšového pásma a budu­jú ho prevažne veľmi odolné a hrubo­lavicové pieskovce s bridličnatými vložkami. Minčol s nadmorskou výškou 1157 m.n.m. má charakter čučoriedkovej hole s typickou kar­patskou horskou kvetenou, zasahujú­cou aj do lesných spoločenstiev.

mincol2